Категории

Регистрация

Изисква се първо име!
Изисква се фамилно име!
Въведеното първо име не е валидно!
Въведената фамилия не е валидна!
Това не е валиден имейл адрес!
Изисква се имейл адрес!
Този имейл адрес вече е регистриран!
Изисква се парола!
Въведете валидна парола!
Моля, въведете 6 или повече символа!
Моля, въведете 16 или по-малко символа!
Паролите не съвпадат!
Изискват се условия за ползване!
Имейлът или паролата са грешни!
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН „UNIQUE.BG”
 
I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между„Unique.bg", наричано по-долу за краткостДОСТАВЧИК или “Unique.bg”, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ илиПОТРЕБИТЕЛИ на фирмения каталог „unique.bg”, наричанпо-долу „Unique.bg”.

Чл. 2. ДАННИ ЗА “UNIQUE.BG”

 • “Unique.bg” (електронният магазин) е собственост на фирмата:
  ИСА АУТО ЕООД с данни: гр. София, р-н Красно село, бул.„Пенчо Славейков“ № 10, ет.5, ап.19
 • Телефон: +359 893 544 263
 • Електронна поща: uniquencar1@gmail.com

Надзорни органи:
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000; гр.София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 980 25 24
факс: 02 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уебсайт: www.kzp.bg

Фирмата ИСА АУТО ЕООД предоставя на клиентите си, посредством “Unique.bg”, възможност да закупуват предлаганите в сайта стоки.


II. ОПИСАНИЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН “UNIQUE.BG”

Чл. 3. “Unique.bg” e електронен фирмен каталог, достъпен на адрес в Интернет http://www.unique.bg, чрез който Посетителите имат възможност да получат информация за предлаганите от “Unique.bg” стоки и услуги, както и да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Unique.bg” стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на “Unique.bg” и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от “Unique.bg”;
 • Да извършват всякакви плащания, във връзка със сключените договори с “Unique.bg”, съгласно поддържаните от “Unique.bg” електронни средства за разплащане.
 • Да получаватинформация за нови стоки, предлагани от Unique.bg;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с “Unique.bg” чрез социални мрежи на страници на ”Unique.bg”
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез предоставените от “Unique.bg” данни за свързване (имейл адрес, телефонен номер за връзка)

Чл. 4. “Unique.bg” доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от “Unique.bg” чрез интерфейса на “Unique.bg”, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.unique.bg .
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласноусловията, определени на “Unique.bg” и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена отДоставчика на адреса на “Unique.bg” в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на “Unique.bg” и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнениетона договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

III. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИН “UNIQUE.BG”

Чл. 7. (1) За да сключи договор за покупко-продажба на стока/стоки в “Unique.bg”, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя,чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Ползвателя и между него иДоставчика възникват договорни отношения. Предоставения при първоначалната регистрация лектронен адрес, както и всеки следващ такъв, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес”, по смисъла на тези общи условия.
(5) При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
(6) При извършване на регистрация, Ползвателят се задължава да посочи наличието или липсата на качеството на потребител, по смисъла на Закона за за защита на потребителите.

Чл. 8. (1) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателяна извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електроненадрес преди извършването на промяна му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕНА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. Ползвателите използват предимно интерфейса на “Unique.bg”,за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в “Unique.bg”

Чл. 10. ;Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрацияв “Unique.bg” и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ”Unique.bg”. При регистрацията в “Unique.bg”, Ползвателите декларират наличието или липсата на качествотона потребител, по смисъла в системата за извършване на поръчки на “Unique.bg” чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на “Unique.bg” и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5)Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6)Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7)Потвърждение на поръчката;


V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) “Unique.bg” може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените ;стоки, се упражняват отделно за всеки договорза покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока, не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай,че Ползвателят има качеството на потребител, по смисъла на Закона за на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 13. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките, или при тяхната доставка.


VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на “Unique.bg”
(2) Цената на стоките, с включени всички данъци и такси, се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ”Unique.bg”.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Unique.bg
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба
(4) Начина на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта “Unique.bg”

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиятоцена зависиот колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя, или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на ;вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми, не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да заяви правото си на отказ от договора с Доставчика, като отправи писмено изявление до Доставчика на адреса, посочен по-горе.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта “Unique.bg”
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано отдатата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на “Unique.bg”.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора, поради това че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 18. (1) Доставчикът предава стоките на Ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и наличието, или отсъствието на качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


VII. ДОСТАВКА

За поръчки, направени до 16:00 ч. през работен ден, ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден.
Поръчки, направени след 16:00 ч. или в почивен ден, се обработват и потвърждават на следващия работен ден.

Доставката може да бъде до офиса на клиента или до офиса на куриерската компания. В първия случай стойността й е 6 лв, във втория - 4 лв.

Доставката е безплатна, когато направената покупка е на стойност над 59 лв и е до офиса на куриера.